V Insular de Katas Kyokushin

19 Feb 2016

Katas 21